INFORMACJE

Regulamin
programu

Niniejszy regulamin określa rejestrację oraz prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z przynależności do Programu Po Urazie Rdzenia.

Definicje użyte w Regulaminie:

Organizator – organizatorem Programu Po Urazie Rdzenia jest Fundacja Moc Pomocy;

Program Po Urazie Rdzenia – program o zasięgu ogólnopolskim, którego twórcami jest Fundacja Moc Pomocy oraz Rafał Wilk, a którego celem jest wsparcie osób po urazie rdzenia poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy w zakresie opieki Menadżera Rehabilitacji, wsparcia ze strony Fundacji Moc Pomocy, a także konsultacji rehabilitacyjnych, psychologicznych, prawniczych i innych  (zwany dalej  „Programem”);

Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem w związku z realizacją Programu Po Urazie Rdzenia;

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Programu Po Urazie Rdzenia;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Uczestnik – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do Programu Po Urazie Rdzenia. 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Program kompleksowego wsparcia Po Urazie Rdzenia (zwany dalej Programem) prowadzony jest przez Fundację Moc Pomocy z siedzibą we Wrocławiu przy udziale firmy Rehacompleks Bartosz Kaczmarek (zwanych w dalszej części „Partnerem”).
 3. Celem Programu jest zapewnienie kompleksowej pomocy osobie po urazie rdzenia w zakresie opieki menadżera rehabilitacji, wsparcia ze strony Fundacji Moc Pomocy, a także konsultacji rehabilitacyjnych, psychologicznych, prawniczych i innych;
 4. Osoba przyjęta do programu (zwana dalej „Uczestnikiem”) zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Warunki przystąpienia do Programu
 2. Programem może zostać objęta wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Programem może zostać objęta również osoba niepełnoletnia i w takim przypadku wniosek musi złożyć działający w jej imieniu opiekun prawny.
 3. Programem może zostać objęta wyłącznie osoba, która na skutek urazu lub choroby doznała urazu rdzenia.
 4. Przystąpienie do Programu możliwe jest zarówno bezpośrednio u Organizatora, jak i za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. Ponadto Organizator dopuszcza możliwość innego sposobu przystąpienia do Programu.
 5. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez:

– wypełnienie formularza dostępnego bezpośrednio u Organizatora,

– wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej www.pourazierdzenia.pl w zakładce „jak przystąpić do programu”.

 1. W zgłoszeniu do Programu, kandydat podaje następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe w postaci nr telefonu, adresu mailowego oraz adresu zamieszkania, wiek a także informacje dotyczące urazu rdzenia.
 2. Organizator Programu ma prawo odmówić przyjęcia do Programu bez podawania przyczyny.
 3. Wypełnienie formularza, o którym mowa w pkt. II ppkt. 4 powyżej oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne, jednakże może zostać dokonane jedynie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, o którym mowa w pkt. 3 powyżej oraz wysłanie go do Organizatora.

III. Uczestnictwo w Programie

 1. W przypadku złożenia kompletnego wniosku, kontakt z Uczestnikiem ze strony specjalisty Programu nastąpi w terminie 3 dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Uczestnik w ramach Programu otrzyma:
  1. wsparcie Managera Rehabilitacji, który oceni predyspozycje i potrzeby związane z obecnym stanem sprawności Uczestnika oraz wykona indywidualny plan działania;
  2. wsparcie Fundacji Moc Pomocy w zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych na pokrycie potrzeb związanych z leczenia i rehabilitacją, zakupem sprzętu ortopedycznego, zniesieniem barier architektonicznych, zakupem lub dostosowaniem pojazdu, a także z przekwalifikowaniem zawodowym;
  3. doradztwo w zakresie korzystania z dostosowanej do Uczestnika rehabilitacji;
  4. konsultacje ze specjalistami.
 3. Koszty przeprowadzenia rehabilitacji, zakupu sprzętu ortopedycznego, konsultacji ze specjalistami, koszty zniesienia barier architektonicznych oraz innych koszty związane z urazem, o ile nie zostaną pokryte ze zgromadzonych przez Fundację Moc Pomocy środków, obciążają Uczestnika.
 4. Czas udziału Uczestnika w Programie określany jest indywidualnie, ale nie powinien przekroczyć 1 roku od momentu zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach, na wniosek Uczestnika, czas uczestnictwa w Programie może zostać wydłużony.
 5. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie w każdym momencie po wysłaniu oświadczenia o rezygnacji na adres biuro@fundacjamocpomocy.pl.
 6. Zarządzający Programem mogą usunąć uczestnika z listy beneficjentów Programu jeżeli:
  1. nie będzie przestrzegał regulaminu,
  2. nie będzie współpracować z Organizatorem i Partnerami Programu,
  3. dwukrotnie nie stawi się na umówione spotkanie z Organizatorem lub Partnerami Programu bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Prawo odstąpienia od udziału w Programie
 1. W przypadku dokonania zgłoszenia do Programu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, odstąpić od uczestnictwa w Programie, bez podania przyczyny, składając Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Oświadczeniu o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu, którego wzór Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 7 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

 1. Obowiązki Uczestnika
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Organizatorem celem skutecznego i prawidłowego realizowania Programu.
 4. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych przekazanych Organizatorowi, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Informacja taka może zostać podana pisemne na adres siedziby Organizatora lub a pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjamocpomocy.pl.

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Moc Pomocy z siedzibą we Wrocławiu (51-354), ul. Litewska 2 lok. 68, nr KRS: 0000769935, posiadającą nr NIP 895-220-23-24 oraz nr REGON 382548213.
 1. Z Administratorem można kontaktować się:

– pod adresem korespondencyjnym: ul. Litewska 2 lok. 68, 51-354 Wrocław,

– pod adresem poczty elektronicznej: biuro@fundacjamocpomocy.pl,

– pod numerem telefonu: 881 035 005.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod ww. adresem do korespondencji oraz pod adresem e-mail: iod@fundacjamocpomocy.pl.
 2. Podane przez Użytkownika dane w trakcie rejestracji w formularzu, o którym mowa w pkt. II ppkt. 3 zostaną przesłane na skrzynkę pocztową Administratora, a następnie zostaną zamieszczone w prowadzonej przez niego bazie danych.
 3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
 1. realizacji udziału w Programie – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji umowy, której stroną jest Uczestnik;
 2. w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w związku z przetwarzaniem danych osobowych szczególnej kategorii, a mianowicie danych dotyczących stanu zdrowia, będą one przetwarzane na podstawie zgody, a mianowicie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 4. promocji Programu w mediach – dane są przetwarzane na podstawie zgody, a mianowicie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w związku z realizacją udziału w Programie – przez okres uczestnictwa;
 2. w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.
 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, księgowe oraz usługi marketingowe.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci na skorzystanie z usług Partnerów w ramach realizacji Programu, jego dane osobowe zostaną przekazane Parterowi po uzyskaniu niezbędnej zgody.
 4. Poza prawami wymienionymi w pkt. 7, Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i realizacji uczestnictwa w Programie.
 6. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.
 2. Realizacja Programu jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie pourazierdzenia.pl.

Potrzebujesz wsparcia?

Dołącz do naszego projektu

Jesteś osobą po urazie rdzenia? Skontaktuj się z nami
i sprawdź jak możemy Ci pomóc. Tylko synergia w działaniu umożliwi efektywny i szybki powrót do samodzielności.